آموزش نحوه ی اسمبل کردن شیر کنترلی سامسون تیپ 3241

آموزش نحوه ی اسمبل کردن شیر کنترلی سامسون تیپ 3241

آموزش نحوه ی اسمبل کردن شیر کنترلی سامسون تیپ 3241

آموزش نحوه ی اسمبل کردن شیر کنترلی سامسون تیپ 3241 که توسط تکنسین های این کمپانی انجام میشود.

پتروسازه
خارجی