بخش آی تی شرکت پتروسازه

بخش  آی تی شرکت پتروسازه

بخش آی تی شرکت پتروسازه

بخش بازرگانی و آی تی شرکت پتروسازه

شرکت پتروسازه
بخش IT

 جناب مهندس ملک زاده