بخش فنی مهندسی شرکت پتروسازه

بخش فنی مهندسی شرکت پتروسازه

بخش فنی مهندسی شرکت پتروسازه

پتروسازه
بخش فنی و مهندسی

جناب آقای مهندس کریمی