بخش اسنبل و کالیبره شرکت پتروسازه

بخش اسنبل و کالیبره شرکت پتروسازه

بخش اسنبل و کالیبره شرکت پتروسازه

پتروسازه
بخش نصب و کالیبره

جناب آقای مهندس مختاری