شیر های سه راهه ی سامسون و کالیبره آن توسط متخصصین شرکت پتروسازه تحویلی به مشتری

شیر های سه راهه ی سامسون و کالیبره آن توسط متخصصین شرکت پتروسازه تحویلی به مشتری

شیر های سه راهه ی سامسون و کالیبره آن توسط متخصصین شرکت پتروسازه تحویلی به مشتری

پتروسازه
انبار شرکت پتروسازه