کالیبره و راه اندازی آی توپی پوزیشنر سامسون 3730

کالیبره و راه اندازی آی توپی پوزیشنر سامسون 3730

کالیبره و راه اندازی آی توپی پوزیشنر سامسون 3730

کالیبره و راندازی آی توپی پوزیشنر 3730 قبل از نصب شیر بر روی خط کارخانه با استفاده از راهنمای نصب quick setup . این ویدیو می تواند شما را در زمینه ی راه اندازی این آی توپی به صورت کامل راهنمایی کند

پتروسازه
خارجی