بخشی از فراید تولید شیرآلات صنعتی

بخشی از فراید تولید شیرآلات صنعتی

بخشی از فراید تولید شیرآلات صنعتی

بخشی از فرایند تولید و اسمبل شیر های مارک سامسون آلمان در این کشور را در این فیلم میتوانید مشاهده نمایید.

پتروسازه
خارجی