معرفی شیر کنترل ولو 3595 سامسون با ترجمه و دوبله فارسی اختصاصی شرکت پترو سازه

معرفی شیر کنترل ولو 3595 سامسون با ترجمه و دوبله فارسی اختصاصی شرکت پترو سازه

معرفی شیر کنترل ولو 3595 سامسون با ترجمه و دوبله فارسی اختصاصی شرکت پترو سازه

https://www.youtube.com/watch?v=34GoziQ7mJQ&t=64s
ویدئو معرفی محصولات جدید