شیر پنوماتیک

شیر پنوماتیک

Brand

شیر پنوماتیک سامسون

SAMSON - شیر پنوماتیک مشخصات:
شیرهای پنوماتیک واحد کنترل کننده سیستم های پنوماتیک بوده و تجهیزات مناسب برای کنترل سرعت، دبی و فشار هوای عبوری در سیستم های پنوماتیک هستند.