فشار شکن

فشار شکن

Brand

فشار شکن

All Brands - فشار شکن مشخصات:
ولو تقلیل فشار سامسون آلمان تیپ 4123 فشار خروجی را به صورت خودکار کنترل می نماید تا در فشار تنظیم شده خاصی به صورت ثابت باقی بماند. ولو در حالت نرمال باز بوده و با افزایش فشار خروجی به تدریج بسته می شود.