اکچویتور پنوماتیک

اکچویتور پنوماتیک

Brand

اکچویتور پنوماتیک

SAMSON - اکچویتور پنوماتیک مشخصات:
یک اکچیتور پنوماتیک، انرژی هوای فشرده را به حرکت دورانی و یا خطی تبدیل می کند.