کنترل کننده سطح

کنترل کننده سطح

Brand

فلوسوئیچ تیپ EC 16-1

All Brands - کنترل کننده سطح مشخصات:
فلوسوئیچ مایعات تیپ EC 16-01 Liquid Flow Switch Type EC16-01

فلوسوئیچ تیپ EC 16-2

All Brands - کنترل کننده سطح مشخصات:
فلوسوئیچ مایعات تیپ EC 16-02 Liquid Flow Switch TypeEC16-02

کنترل کننده سطح مایعات تیپ EC-2

All Brands - کنترل کننده سطح مشخصات:
لول سوئیچ تیپ LS-02 جهت کنترل کردن سطح مایعات در ارتفاعی که آن را نصب می کنیم مورد استفاده قرار می گیرد.

لول گیج مغناطیسی MLG-33

All Brands - کنترل کننده سطح مشخصات:
لول گیج مغناطیسی تیپ MLG 33 جهت نشان دادن و کنترل سطح مایعات در ارتفاعات مختلف (3/0 متر تا 18 متر) مورد استفاده قرار می گیرد.