صنایع غذایی

صنایع غذایی

Brand

انگل ولو 3347

SAMSON - صنایع غذایی مشخصات:
انگل ولو 3347 سامسون Type 3347 Hygienic Angle Valve